فرم دریافت لیست کارگاه های پیشنهادی اعضای هیات علمی برای سال 1393

 

 

 

                    دریافت لیست کارگاه های پیشنهادی سال 1393 مرکز مطالعات و توسعه آموزش


نام :
نام خانوادگی :
گروه آموزشی :
رشته :
مرتبه علمی :
لطفا کارگاه های پیشنهادی خود را به ترتیب اولویت اولویت در کادر زیر وارد نمایید :