**تذکر مهم : 
به منظور جلوگیری از بروز خطا در مراحل تکمیل فرم اگر از مرورگر Internet Explorer  استفاده می کنید پس از ورود به سامانه از منوی Tools قسمت Compatibility View Settings آدرس سایت را Add  کنید.


تاریخ تکمیل فرم :
* نام نرم افزار :
شرکت مجری :
آدرس شرکت مجری :
شماره تماس شرکت مجری :
* تاریخ راه اندازی :
* نوع تولید کننده نرم افزار :
نوع پایگاه داده :
زبان برنامه نویسی :
استفاده کنندگان
* نوع واحد استفاده کننده :
نام واحد/واحدهای ستادی :
* نام واحد / واحدهای صفی :
* نام رابط درون سازمانی :
نام رابط نرم افزار در شرکت مجری :
* بیان کلی وظیفه نرم افزار :
* ورودی های نرم افزار :
* خروجی های نرم افزار :
* میزان رضایت از نرم افزار :
* توضیحات (بیان معایب و مزایا):