فرم

جنسیت :
میزان تحصیلات :
نام واحدی که مراجعه شده :
تاریخ مراجعه :
1-آیا اصلاعات رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست شما ارائه شده است ؟
2-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
3-نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمائید.
4-نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمائید.
5-آیا خدمت مورد نظر ما در موعد مقرر انجام شده است ؟
6-چنانچه در خواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم فرمائید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
7-لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.
8-در صورت تمایل نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را بنویسید.