آخرین اخبار و اطلاعیه ها

1
برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت نیروی انسانی بخش های دیالیز

جلسه هماهنگی مدیریت نیروی انسانی بخشهای دیالیز با هماهنگی مدیریت پرستاری و امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی

بيشتر
يكشنبه 6 بهمن 1398   17:36:43