اخبارو اطلاعیه ها
صیانت
عصر امروز کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار گردید . کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری دانشگاه با حضور اعضاء کمیته مورخه 19/12/94 رأس ساعت 13 برگزار گردید . پس از قرائت آیات کلام ا... مجید جلسه آغاز شد .
توسط  دکتر جمال محمدی دبیر کمیته مصوبات جلسه قبل بیان شد، پیش نویس برنامه عملیاتی کمیته صیانت ارائه شد و در پایان در مورد چک لیست بازدید از مراکز تحت پوشش دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.
يكشنبه 6 بهمن 1398   17:36:29