اخبار و اطلاعیه ها
تصمیم گیری در مورد جشن فارغ التحصیلی دانشجویان
با توجه به فرارسیدن زمان فارغ التحصیلی اولین دوره از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه و نمایندگان دانشجویان در حوزه ریاست تشکیل شد که طبق صورتجلسه مقرر گردید پیشنهادات مکتوب دانشجویان در اولویت این فرایند قرار گیرد.


پنجشنبه 25 مهر 1398   14:14:30