دوشنبه 11 خرداد 1394

شرح وظایف معاونت درمان

تایید برنامه ریزی عملیاتی واحد ها جهت رسیدن به اهداف استراتزیک معاونت درمان

نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در موسسات درمانی تا بعه .

هماهنگی با سایر معاونتهای دانشگاه ( بهداشتی و آموزشی و دانشجویی )

برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیر اداری

پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستری و سر پایی .

برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی .

نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها .

نظارت و کنترل بر نحوة رسیدگی و نظارت بر امور موسسات درمانی و خدمات پارا کلینیکی آنها اعم از دولتی ، خصوصی ، خیریه .

تهیه وتدوین برنامه ریزی عملیاتی جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان .

نظارت و کنترل برنحو ة اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران ، کودکان و نوزادان .

نظارت بر نحوة همکاری و هما هنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر .

بررسی و مطالعه در زمینه نیازهای شبکه های بهداشتی درمانی استان و هماهنگی جهت رفع نیازها ی دیده شده.

 بررسی وضع موسسات درمانی در سطح استان از نظر نحوه گسترش ، کادر درمانی ، تجهیزات ، آزمایشگاه و سایر خدمات پیرا پزشکی .

نظارت و کنترل بر نحوة ابلاغ تعرفه های خدمات پزشکی و پیرا پزشکی به گروه هدف توسط واحد مربوطه در معاونت . 
نظارت بر نحوة انجام امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس در معاونت درمان
.

نظارت و کنترل بر حسن اجرا در تامین و توزیع نیروی انسا نی مورد نیاز مراکز درمانی دولتی.

نظارت بر نحوة پیگیری برنامه های تاکتیکی و عملیاتی معاونت درمان طبق برنامه های استراتژیک تعیین شده .

نظارت بر نحوة پیگیری مسائل مربوط به استاندارد سازی و سیستم بهبود کیفیت (ایزو (
نظارت بر نحوة برآورد اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز بیماران خاص در استان جهت پیش بینی در بودجه سالانه .
نظارت بر نحوة جذب اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارتخانه به بیماران خاص استان .
نظارت بر نحوة برنامه ریزی جهت هماهنگی بین کمیته های فنی و علمی بیماران خاص .
نظارت بر نحوة رسیدگی به درخواستهای متقا ضیا ن اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاهها .
نظارت بر نحوة تعیین مسئول فنی موقت برای آزمایشگاها و تعیین صلاحیت فنی و تخصصی پرسنل و برگزاری کمیسیون ماده 20.
نظارت بر نحوة هماهنگی و برگزاری جلسات تعامل بین بیمه ها و معاونت درمان در رابطه با موسسات درمانی
نظارت بر نحوة کنترل مستمر بر خریدهای تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی .
نظارت بر نحوة الویت بندی و نیاز سنجی درخواستهای بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی.
نظارت بر نحوة بررسی و تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای تحت پوشش دانشگاه .
نظارت بر نحوة کنترل آزمایشگاه مرجع (مرکزی  .
نظارت بر نحوة کارشناسی جهت راه اندازی و احداث پایگاه ها در سطح استان .
نظارت بر نحوة تهیه بر نامه های آموزشی جهت امداد گران و تکنیسینهای اورژانس 115 استان .
نظارت بر نحوة ایجاد هماهنگی مدیریت های حوادث و فوریت های دانشگاه .
نظارت بر نحوة کنترل سیستم مدیریت حوادث استان البرز.

سه شنبه 8 مهر 1399   13:09:42