شنبه 7 آذر 1394
نام و نام خانوادگی :
جناب آقای محسن ملائی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس اقتصاد

پست سازمانی : سرپرست امور مالی

ایمیل اداری:

تلفن مستقیم :32559196


شرح ظایف سرپرست اداره حسابداری معاونت درمان

-نظارت بر ثبت به موقع کلیه عملیات مالی اعم از وجوه دارایی ها، بدهی ها، هزینه ها، و تعهدات مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و تهیه و تنظیم دفاتر و صورتحساب ها طبق ضوابط و مقررات و ارایه به موقع آن ها به امور مالی دانشگاه.

-نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و اوراق بهادار و همچنین انجام امور سپرده ها بر طبق مقررات مربوطه.

-ثبت و نگهداری حساب دارائی های ثابت و نظارت بر هرگونه جابجایی و اعمال در حساب های مالی.

-تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرایی تعیین و ابلاغ می گردد پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوط.

-انجام پرداخت هزینه ها در مورد اعتبارت ابلاغی پس از طی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و حواله و تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوط.

-نظارت در اجرای دقیق تفاهم نامه مبادله شده و رعایت تخصیص ها.

-انجام پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت و واگذاری تنخواه گردان بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته پس از تطبیق با رعایت قوانین و مقررات و دستور العمل های مربوط و مقررات در واریز بموقع آن ها.

-مراقبت بر واریز به موقع تنخواه گردان کارپردازان و واحدهای تدارکاتی در موعد مقرر و در صورت وقوع  کسری اعلام به امور مالی دانشگاه .

-نظارت بر ثبت به موقع درآمدهای تحقق یافته و پیگیری در وصول مطالبات و ایصال درآمدها.

-نظارت بر کسر و پرداخت مالیات های تکلیفی در موعد مقرر با رعایت مقررات.

-نظارت بر حفظ و نگهداری و صیانت از اسناد و مدارک مالی و گزارشات.

-همکای با حسابرس مقیم و ارایه به موقع اسناد حسابداری و مستندات جهت بررسی و اعلام نظر.

-نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره حسابداری ، اموال و تدارکات معاونت.

-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

چهارشنبه 9 مهر 1399   22:14:33