شنبه 7 آذر 1394
عکس پرسنلی
کارشناسان اداره حسابداری
شرح وظایف
 
 
نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مرضیه خرم رودی
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
پست سازمانی: کارشناس امور مالی
تلفن تماس : 32547074 داخلی 127
 
-  دریافت برنامه کار از رییس حسابداری
-ثبت و صدور اسناد هزینه ای ، درآمد و ارایه گزارشات مالی جهت مقام مافوق
-  اصلاح اسناد و صورت حساب های واخواهی شده
-  صدور اسناد مربوط به تنخواه کارپرداز،اسناد هزینه و قرارداد ها
-  تهیه صورت های مغایرت بانکی
-  انجام سایر امور محوله برابر دستور مقام مافوق
 
نام و نام خانوادگی:جناب آقای محمد هادی موذنی
مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت بازرگانی
پست سازمانی:حسابدار-امین اموال
تلفن تماس:32547074-داخلی 127
-دریافت برنامه کار از رئیس حسابداری
- دریافت اسناد هزینه و رسیدگی به آنها طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل های رسیدگی به اسناد مالی
- رسیدگی وکنترل رسیدهای خرید کالا در نرم افزار نظام نوین مالی
- انجام فرایند سیستمی اموال در نرم افزار نظام نوین مالی
-نظارت بر امر جابه جایی اموال معاونت و ثبت در دفاتر مالی و صدور پروانه خروج
-صورت برداری از اموال واحد هر شش ماه یکبار و کنترل موجودی اموال و گزارش به اداره اموال دانشگاه
-انجام سایر امور محوله برابر دستور مقام ما فوق
سه شنبه 19 آذر 1398   08:10:54