دوشنبه 8 مهر 1392


سوالات متداول :
مدیریت پرستاری

1) من در سایت معاونت توسعه دانشگاه ثبت نام مربوط به نیروهای طرحی را انجام داده ام ، زمان شروع طرح من در چه تاریخی می باشد؟
به محض شروع جذب نیروی مشمول طرح کارشناس طرح نیروی انسانی معاونت توسعه دانشگاه با پذیرفته شدگان طرح نیروی انسانی تماس می گیرند.

2)آیا تاییدیه تحصیلی اینجانب به دانشگاه البرز رسیده است ؟
کارشناس طرح نیروی انسانی معاونت توسعه دانشگاه به شما پاسخ خواهند داد.

3) آیا می توانیم بیمارستان مورد نظر خود را جهت شروع طرح نیروی انسانی انتخاب نماییم؟
خیر، انتخاب محل خدمت براساس اولویت بندی نیاز مراکز تابعه تصمیم گیری خواهد شد

پاسخ به سوالات و ابهامات در طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان ها : دانلود


1) هفت موردی که کارشناسان نظارت بر دفاتر کار درهنگام بازدید از دفاتر (کاردرمانی-شنوایی سنجی-گفتار درمانی)باید مدنظر قراردهد:

1-نظارت بر رعایت ضوابط مربوط به تابلو(حداکثر2 تابلو50×70)

2-نظارت بر رعایت ضوابط مربوط به پروانه دفاتر کار: اصل پروانه نصب شود،تاریخ و محل فعالیت کنترل شود.

3-نظارت بر تجهیزات مربوط به هر دفتر کار و انطباق آن با گزارشهای اولیه و تائیدیه دانشگاه

4-نظارت بر فضای فیزیکی دفتر کار بر اساس تائیدیه دانشگاه

5-نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب وزارت متبوع

6-نظارت بر گواهینامه های کالیبراسیون دستگاهها

7-بررسی دفتر ثبت نام و پرونده های بیماران

8- صدور گواهی فعالیت جهت کارشناسان مربوطه، بر اساس چک لیستهای نظارتی

9-ارتباط با انجمن های کاردرمانی،شنوایی سنجی وگفتاردرمانی وایجادهماهنگی بین ایین نامه ها ی وزارت بهداشت -درمان  وتصمیمات متخذه در این جلسات


2)هفت موردی که کارشناس ناظر بر موسسات فیزیوتراپی استان، باید در هنگام بازدید از موسسات فیزیوتراپی باید مد نظر قرار دهد:

1-کنترل وجود تجهیزات الکتروتراپی در مرکز و احتساب امتیاز برای مرکز جهت دارا بودن هر دستگاهها(دستگاهTENS-IF--VACUM دستگاه اولتراسوند، دستگاه SWD-دستگاه لیزر کم توان-دستگاه hot pack-دستگاه IRو  US ودستگاه پارافین ،دستگاه کشش الکتریکی گردن و کمر،دستگاهvibrator)
 

2-کنترل وجود تجهیزات مگانوتراپی در مرکز و احتساب امتیاز برای مرکز جهت دارا بودن هر یک از دستگاهها (فریم تعلیق درمانی، پارالل بار با آینه، چرخ شانه، صندلی کوادری سپس، دوچرخه ثابت، چرخش مچ دست، یا tilt tabl

3-کنترل وجود تجهیزات هیدروتراپی در مرکز و احتساب امتیاز جهت دارا بودن هر یک از دستگاهها(دستگاه وبرپول،هاباردتانک(

4-کنترل نیروهای انسانی حاضر در مرکز(حداقل یک نفر فیزیوتراپیست مرد و یک نفر زن،یک نفر مسئول پذیرش با مدرک فوق دیپلم)

5-کنترل رعایت مواد قانونی و مقررات در مرکز(ضوابط تابلو، پروانه کار،حضور مسئول فنی، دفتر ثبت و پذیرش ، تشکیل پرونده جهت بیمار ،رعایت موازین شرعی، عدم استفاده از تراکت تبلیغاتی غیر مجاز، انجام خدمات فیزیوتراپی،وجود پوستر و جزوات آموزشی در مرکز ،...)

6-کنترل موارد رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط و موارد مراقبت از بیمار در مرکز

7-چک و کنترل فضای فیزیکی فیزیوتراپی بر اساس نقشه های تائید شده د انشگاه

8-بررسی گواهینامه کالیبراسیون دستگاهها
 


3) چهار مورد از مواردی که کارشناس نظارت بر مطب متخصصین زنان وزایمان ، هنگام بازدید از مطب متخصصین زنان مد نظر قرارمیدهد را عنوان نمایید.

-1 چک انجام معاینات شکم و وزن ،اندازه گیری فشارخون ومعاینات دوران بارداری توسط پزشک متخصص.

-2 چک وجود تخت ژنیکولوژی ،سونی کیت وسایر وساسل ضروری درمطب متخصص.

-3 بررسی وجود پرونده های کلیه بیماران در محل کار.

-4 کنترل انجام سونوگرافی بدون دریافت هزینه .
 


4)ده مورد از مواردی که کارشناس ناظر درمطب ،درهنگام بازدید از مطب باید مدنظر قرار دهند را عنوان نمایید

1- رعایت ضوابط مربوط به تابلو .

-عنوان تابلوی پزشک عمومی3-2  رشته مصوب باشد ( بصورت تک تخصصی و ذکر عنوان زیبایی و لیزر و تغذیه نباشد)

- عدم انجام تبلیغات غیر مجاز بر روی تابلو.

-2 دارا بودن ونصب اصل پروانه مطب دارای تاریخ اعتبار.

-3 کنترل دفتر ثبت وپذیرش بیمار

-4 کنترل تشکیل پرونده برای بیمار.

-5 کنترل رعایت تعرفه های مصوب ونصب تعرفه ها درمعرض دید بیماران.

-6 کنترل رعایت موازین شرعی درمعاینه و ویزیت بیمار.

-7 کنترل عدم استفاده از تبلیغات غیر مجاز ومقالات با تبلیغات گمراه کننده ونیز عدم استفاده از سر برگهای تبلیغاتی.

-8 کنترل عدم استفاده از وسایل غیرمجاز)کرایو،کورت،...(

-9 کنترل رعایت بهداشت فردی پزشک )استفاده از روپوش سفید وتمیز، شستن دست پس ازتماس با بیمار(.

-10 کنترل رعایت بهداشت محیط در مرکز ورعایت موارد مربوط به مراقبت وایمنی بیمار(.


5) هفت مورد از مواردی که کارشناس ناظربرمطب باید در هنگام بازدید از بخش تزریقات وپانسمان مدنظر قرار دهد ،را عنوان نمایید.

1- کنترل ضوابط مربوط به تابلو:

- فقط یک تابلو در اندازه 60*40 سانتی متر

-کنترل عنوان " تزریقات وپانسمان زیر نظر پزشک"

-عدم تبلیغات غیر مجاز بر روی تابلو.

-2 کنترل رعایت ضوابط مربوط به مجوز تزریقات.

-3 داشتن مجوز معتبر ، نصب مجوز.انطباق عکس، انطباق مدرک تزریقات با متصدی تزریقات ،.....(

4- وجود دفتر ثبت تزریقات وپانسمان با ثبت کامل مشخصات )نام پزشک ، نام متصدی ، نام بیمار ، نام دارو،دوز دارو، روش تزریق ، تاریخ وتعرفه دریافتی (

-5 کنترل هماهنگ کردن ساعت شروع وخاتمه کار پزشک با متصدی تزریقات.

6- بررسی اتاق تزریقات )اتاق دارای حداقل 2 تخت وحداثر 0 تخت باشد، اتاق فاقد داروهای اضافی ،موازین شرعی هنگام تزریقات رعایت می شود،متصدی تزریقات درانجام اعمال جانبی وجراحی های کوچک دخالتی ندارد،چک داروهای اورژانس ،چک وسایل احیا ، چک کپسول اکسیژن(

-7 کنترل عدم انجام اعمال غیرمجاز درواحد تزریقات .

-8 کنترل بهداشت فردی ،بهداشت محیط ، شاخه مراقبت از بیمار، شاخه مراقبت از پرسنل درواحد تزریقات.

 


6) شرایط فیزیکی مطب
هر مطب پزشکی باید حداقل دارای یک اتاق معاینه با فضای مناسب و یک سالن انتظار با مساحت مناسب و سرویس های کامل بهداشتی منطبق باشرایط منطقه ای و نظر
  دانشگاه علوم پزشکی همدان باشد .

*هر مطب دارای مجوزتزریقات و پانسمان می تواند علاوه بر اتاق های فوق یک اتاق با حداکثر دو تخت جهت ارائه خدمات تزریقات دارو سرم و انجام پانسمان تخصیص دهد .

*وجود یک اتاق مجزابرای سایر خدمات پزشکی نظیر ثبت نوار قلبی گچ گیری و اقدامات حیاتی اورژانس نظیر نظیرCPR (با رعایت جدا و محفوظ بودن بیماران ) اختیاری است ولی هر گونه افزایش اتاقها و تجهیزات که مطب را تبدیل به موسسه درمانی نماید ممنوع می باشد .

*معاینه بیماران بطور همزمان مجاز نمی باشد و محل معاینه بیماران باید از محل انتظار کاملا جدا باشد .

*پوشش دیوار ها و سقف باید سالم صاف بدون درز شکاف و تمیز باشد  .

*نصب دستشویی همراه با مایع صابون در واحد تزریقات ضروری می باشد

*دیوار محل نصب دستشویی بطور مناسب کاشیکاری گردد و دیوار توالت قابل شستشوی روزانه باشد ( دیوار توالت حتی الامکان تا ارتفاع 1.8 متر از کف با کاشی ، سرامیک یا سنگ پوشیده شده باشد )

*کاسه سنگ توالت و دستشویی ها از جنس سرامیک یا چینی سالم و بدون شکستگی یا ترک خوردگی بوده و مجهز به شیر گلوباشد

*مطب باید دارای انشعاب آب لوله کشی بهداشتی باشد

*فاضلاب مطب باید به روش بهداشتی جمع آوری و دفع گردد

* تمهیدات لازم برای جلو گیری از وجود ،ورود ،نشو و نمای حشرات در مطب بعمل آید

* رعایت اصول فنی و نکات ایمنی در کلیه قسمت های ساختمان ضروری می باشد

*در جه حرارت اطاق ها هال و راهرو ها بر حسب فصول مختلف سال متعادل باشد و حتی الامکان از تهویه مناسب و نور کافی برخوردار باشد


7) شرایط بهداشتی مطب

وجود مواد پاک کننده مایع در دستشویی برای بیماران و مواد ضد عفونی کننده مناسب جهت سطوح و تجهیزات در مطب الزامی است

*تفکیک زباله های خطرناک (وسایل عفونی ،سرسوزن تیغ بیستوری و سایر وسایل برنده ،مواد آلوده به انساج و خون و سرم )از زباله های عادی ضروری است و باید در کیسه های مقاوم زباله قرار گرفته و بطریق بهداشتی دفع شوند

*تیغ های جراحی و سر سوزنهای مصرف شده باید در ظروف مقاوم و ایمن (safety box ) جمع آوری ودفع گردند .

*وجود زباله دان درب دار قابل شستشو و دارای کیسه زباله مقاوم در مطب الزامی است .

*کلیه تختهای قابل استفاده برای بیماران دارای ملحفه تمیز و سالم . یا پوشش کاغذی مناسب پوشیده باشند

ابزار مورد مصرف در مطب که نیاز به گند زدایی (disinfection)و یا سترون کردن (sterilization) دارد باید بطور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف گندزدایی یا سترون گردد .

*کلیه قسمتهای مطب بطور نظافت و در موارد ضروری محلهای آلوده با یکی از مواد گند زدا ، گند زدایی (ضدعفونی) گردد.


8) تجهیزات مطب

مطب دارای  واحد تزریقات و پانسمان ،علاوه بر داروهای اورژانس باید مجهز به کپسول اکسیژن ،وسایل تزریقات و پانسمان و تخت و فضای مربوطه باشد .

*در مطب هایی که جراحی های سرپایی و یا معینات زنانگی بعمل می آید ،وجود دستگاه فور یا اتوکلاو جهت استریلیزاسیون وسایل و ابزار جراحی و معاینه الزامی است .

*بکارگیری فناوری و استفاده از تجهیزاتی ه کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند در مطب ممنوع است نظیر وسایل پرتو پزشکی ،پزشکی هسته ای ،رادیوتراپی ،توانبخشی ،اپی لیزر(لیزر پوست ) و لیزیک (لیزر چشم)

*روشها و وسایل نشخیصی درمانی نظیر دستگاه های دانسیتومتری ،سونیکید لیزرکرایوکوتر، الکترولیز، هیدرودرمی ،الکتروآکوپانکچر، چراغ مادون قرمز با رعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است در مطب قابل استفاده و بهره بردای است .


9) اطلاع رسانی و ثبت اطلاعات مطب

طلاع رسانی مفید جهت ایجاد سهولت دسترسی مردم به خدمات تشخیصی مورد نیاز زیر نظر سازمان نظام پزشکی هر منطقه قابل انجام است.

*هر گونه تبلیغات انفرادی در رسانه ها و جراید کشور و یا تبلیغ درمان ها ی پزشکی (نظیر تبلیغ ترک اعتیاد ) به منزله تبلیغات تجاری و مجهول محسوب گشته و منع قانونی دارد.

*بایگانی مدارک پرشکی و نگهداری سوابق پزشکی بیماران در مطب ضروری و قابل دسترس باشد .

*گزارش دهی بیماریهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجباری می باشد


10)شرایط تابلو و سرنسخه

تابلو مطب پزشکان باید ساده باشد و اندازه آن از 50*70 سانتی متر تجاوز نکند .

پزشک و دندانپزشک برای راهنمایی بیماران می توانند فقط دو تابلو یکی در مد خل مطب و دیگری در داخل کوچه و یا خیابان و یا محل مناسبی نزدیک نصب کنند

پزشکان در تابلو نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی کنند

پزشکان و یادندانپزشکان عمومی می توانند حداکثر سه رشته طبابت را در تابلوی خود قید نمایند.

 


11) سرنسخه و کارت ویزیت

پزشکان و دندانپزشکان در سرنسخه نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی نمایند.ذکر محل اخذ تخصص در سر نسخه و کارت ویزیت در صورتیکه به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد بلا مانع است . پزشکان و دندانپزشکان در سرنسخه می توانند حداکثر سه رشته طبابت را در مورد سر نسخه خود قید نمایند و یا به ذکر عنوان پزشک یا دندانپزشک عمومی اکتفاء نمایند . هر پزشک یا دندانپزشک می تواند رشته های تخصصی خود را که موفق به اخذ آن شده اند در سر نسخه و کارت ویزیت قید نماید . هر پزشک باید مستقلا برای خود سر نسخه داشته باشد  .هیچ پزشکی نمی توانند از سرنسخه پزشکان فوت شده یا پزشکانیکه محل خدمت یا مطب آنان از محلی به محل دیگر منتقل شده است استفاده نمایند 


12) آگهی و تبلیغات

پزشکان و دندانپزشکان در امور حرفه ای فقط در مورد اعلام افتتاح مطب و محل کار مجاز به درج آگهی در روزنامه یا مجلات می باشند.پزشکان و دندانپزشکان در درج آگهی فقط می توانند نام ونام خانوادگی ،تخصص ،نشانی و شماره تلفن مطب خود را ذکر نمایند.پزشکان در آگهی روزنامه و مجلات نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی کنند

 

 

سه شنبه 21 آبان 1398   08:47:23