سه شنبه 7 آذر 1391

مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی


نام و نام خانوادگی:
دکتر علی کرد

پست مربوطه:
-مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی


مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی

آدرس: کرج بلوار طالقانی شمالی-خیابان دیوسالار- بوستان پنجم- پلاک 20 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز

شماره تماس : 32532544

آدرس پست لکترونیک:nezarat_darman@abzums.ac.ir

سه شنبه 1 مرداد 1398   02:56:06