مدیر پرستاری دانشگاه 
نام و نام خانوادگی:
فریبا رسان نژاد

پست مربوطه: مدیر پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری - کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

آدرس: کرج بلوار طالقانی شمالی-خیابان دیوسالار- بوستان پنجم- پلاک 20 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز-طبقه سوم- مدیریت پرستاری

شماره تماس : 32532629

آدرس پست الکترونیک:  parastari_darman@abzums.ac.ir


دریافت رزومه


چهارشنبه 9 مهر 1399   21:36:11

تصویر ها