آگهی استعلام بهاء واگذاری ایاب و ذهاب (خودرو سواری ) دانشکده دندانپزشکی آگهی استعلام بها واگذاری ایاب و ذهاب (خودرو سواری ) دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در نظر دارد واگذاری  ایاب و ذهاب (خودرو سواری ) خود را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق استعلام بها واگذار نماید.

تعداد سه دستگاه خودرو سواری طرح دار در اختیار 700 ساعت
متقاضیان استعلام بهای خود را  از تاریخ روز شنبه مورخ 5 مرداد ماه 98 ساعت 8 صبح لغایت روز چهارشنبه مورخ 9 مرداد ماه 98 ساعت 16 بعدازظهربه حراست دانشکده دندانپزشکی تحویل نمایند.


جهت مشاهده  فرم استعلام بها اینجا کلیک نمائید.
پنجشنبه 25 مهر 1398   14:36:29