فرم انتقادات و پیشنهادات معاونت آموزشی
تاریخ ثبت انتقاد یا پیشنهاد:
نام:
نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
شماره تماس :
* متن پیشنهاد یا انتقاد :