نوار راهبری


فرم ثبت

نام و نام خانوادگی :
شماره پرسنلی :
نام واحد :
شماره تماس :
ایمیل :
نوع کارگاه :
عنوان توانایی قابل ارائه :
تعداد ساعت مورد نیاز :
روز پیشنهادی برگزاری کارگاه :
زمان پیشنهادی برگزاری کارگاه :
گروه هدف :
سایر توضیحات :