نوار راهبری


فرم ثبت

تاریخ ثبت گزارش :
نوع گزارش :
گزارش دهنده :
بخش / واحد :
زمان بروز خطا :
خطا منجر به آسیب به
شدت آسیب خطا
شدت آسیب خطا :
نوع خطا
خطای جراحی :
خطای عوارض بعداز عمل :
خطای دارویی :
خطای مربوط به تشخیص بیماری :
خطای های پاراکلینیکی :
خطای ثبتی :
خطای تزریق خون و فرآورده های خونی :
خطای سیستمی :
خطاهای ایمنی
سایر موارد :
علت بروز خطا