نوار راهبری


فرم ثبت

تاریخ تکمیل فرم:
* نام مرکز :
* نوع شخصیت :
موارد حفاظتی و حراستی
* آیا شرکت دارای استعلام حراستی می باشد؟
تاریخ نامه استعلام : در صورت مثبت بودن انجام استعلام این فیلد را تکمیل نمایید.
شماره نامه استعلام : در صورت مثبت بودن انجام استعلام این فیلد را تکمیل نمایید.
علت عدم استعلام : در صورت منفی بودن انجام استعلام این فیلد را تکمیل نمایید.