نوار راهبری


فرم ثبت

مشخصات تکمیل کننده فرم
تاریخ تکمیل فرم :
* فرد پاسخ دهنده :
* میزان تحصیلات :
* سن :
* جنسیت :
بخش بستری (مخصوص بیماران) :
مدت بستری در بیمارستان :
تاریخ بستری :
نوع بیماری :
کیفیت و کمیت غذا
در ارتباط با کیفیت و کمیت غذا هر یک از موارد زیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
1- نوع غذاهای ارائه شده در وعده صبحانه
2- نوع غذاهای ارائه شده در وعده نهار
3 - نوع غذاهای ارائه شده در وعده شام
* 4- نوع و کیفیت میان وعده های ارائه شده
* 5- تنوع برنامه غذایی بیمارستان
* 6- طعم و مزه غذا
* 7- شکل ظاهری و بافت غذا
* 8- کفایت و حجم غذا
* 9- مخلفات همراه غذا(ماست،سالاد،سوپ و...)
10- کیفیت نان
توزیع غذا
در ارتباط با توزیع غذا هر یک از موارد زیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
* 1- نحوه برخورد پرسنل توزیع غذا
* 2- وضعیت آراستگی ظاهری و لباس پرسنل توزیع غذا
* 3- نوع و بهداشت ظروف توزیع غذا
* 4- نحوه آرایش و سرو غذا
* 5- دمای غذا در هنگام توزیع
* 6- زمان توزیع غذا
* 7- زمان جمع آوری ظروف و باقیمانده غذا