نوار راهبری


فرم ثبت
فرم ثبت
اطلاعات پرسنل
تاریخ ثبت فرم :
* نام و نام خانوادگی پرسنل :
* کد پرسنلی :
* محل خدمت :
* نام واحد :
اطلاعات فرزند اول
* نام و نام خانوادگی فرزند اول :
* کد ملی :
* معدل کل : اعداد اعشاری را با کاراکتر نقطه جدا کنید. به عنوان مثال 19.75
* مقطع تحصیلی :
* آپلود اسکن کارنامه :
* آپلود عکس: با رزولیشن 300
* آپلود اسکن صفحه اول شناسنامه:
اطلاعات فرزند دوم
نام و نام خانوادگی فرزند دوم :
کد ملی :
معدل کل : اعداد اعشاری را با کاراکتر نقطه جدا کنید. به عنوان مثال 19.75
مقطع تحصیلی:
آپلود اسکن کارنامه :
آپلود عکس : با رزولیشن 300
آپلود اسکن صفحه اول شناسنامه :